Thomas Kahle

Thomas Kahle
Ortsvorsitzender CDU Kronshagen, stellv. CDU-Fraktionsvorsitzender, Kreistagsabgeordneter
3